Varaston vuokrausehdot

1. Varastotila

Varastotila vuokrataan siinä kunnossa ja sen kokoisena kuin se sopimuksen tekohetkellä on. Vuokralainen saa tilan haltuunsa allekirjoitettuaan vuokrasopimuksen.

Vuokralaisella ei ole oikeutta tehdä tilaan mitään rakenteiden muutostöitä. Seiniin, lattiaan tai kattoon kiinnittäminen ja reikien tekeminen niihin on kiellettyä. Varastotilan oveen tai muihin osiin ei saa tehdä mitään merkintöjä, eikä liimata tai kiinnittää millään tavoin mitään tunnuksia.

Tavaroiden säilytys muualla, kuin vuokralaisen vuokraamassa varastotilassa on ehdottomasti kielletty. Vuokranantajalla on oikeus poistaa ja hävittää vuokratun varastotilan ulkopuolelle jätetyt tavarat vuokralaisen kustannuksella.

Vuokranantajan edustajalla on oikeus mennä vuokrattuun varastotilaan kiinteistön huollon kannalta välttämättömien toimenpiteiden vuoksi.

Varastotila on palautettava vuokranantajan hallintaan samassa kunnossa, jossa se oli vuokrasopimusta tehtäessä.

2. Varastotilan käyttö

Varastossa voi varastoida vain kuivaa kappaletavaraa, joiden lattiakuormitus ei ylitä 500 kg/m2. Nesteiden, eloperäisten aineiden, räjähtävien, helposti tai itsestään syttyvien aineiden, tai muiden tavaroiden, jotka voivat aiheuttaa varaa tai haittaa kiinteistölle, siellä oleville tavaroille, tai ihmisille, säilyttäminen on kielletty.

Vuokranantaja voi pyytää vuokralaista poistamaan, tai voi itse poistaa tai poistattaa vuokralaisen kustannuksella tavarat, joiden se katsoo olevan haitallisia.

Varastotilan käyttäminen muuhun vuokralaisen toimintaan, kuin sopimuksen mukaiseen tavaroiden säilytykseen, on kielletty. Yhteisten tilojen tai piha-alueen käyttäminen muuhun vuokralaisen toimintaan, kuin kulkuväylänä varastotiloihin, on kielletty.

Asiaton oleskelu sekä yöpyminen varastotiloissa on kielletty.

Tupakointi on varastotiloissa ehdottomasti kielletty. Auton tarpeeton joutokäynti varaston piha- alueella on kielletty.

Vuokralainen vastaa omien roskiensa poisviemisestä ja hävittämisestä. Vuokralaisella ei ole oikeutta käyttää alueella olevia jäteastioita tai siirtolavoja. Alueella olevat astiat ovat toisten vuokralaisten, joten niiden käyttö on ehdottomasti kielletty.

Vuokranantajalla on oikeus periä mahdolliset siivouskulut ja jätemaksut vuokralaiselta.

3. Vakuutukset ja lukitus

Vuokranantaja on vakuuttanut ainoastaan kiinteistön eikä vastaa varastotiloissa säilytettävistä tavaroista, niiden vahingoittumisesta tai häviämisestä millään tavoin.

Vuokralainen on yksin vastuussa varastoimiensa tavaroiden riittävästä vakuuttamisesta ja mahdollisen koti- tai yritysvakuutuksen kattavuuden tarkastamisesta. Vuokralainen vastaa myös
kaikista varastotiloille, käytäville ja muille yleisille tiloille, kiinteistölle tai piha-alueelle aiheuttamistaan vahingoista.

Vuokralainen vastaa itse varastotilansa oven riippulukon hankkimisesta ja oven lukitsemisesta.
Vuokralainen vastaa ulko-oven lukitsemisesta varastosta poistuessaan.
Ulko-ovien tarpeeton aukipitäminen on kiellettyä.

4. Vuokrasopimus

Vuokrasopimus syntyy sopimuksen allekirjoituksella. Vuokrasopimus tehdään toistaiseksi voimassa olevana. Laskutuskausi on yksi kalenterikuukausi. Vuokrasopimus on voimassa kuukauden kerrallaan molemminpuolisella yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti, joko sähköpostitse tai postitse.

Vuokralainen on velvollinen tyhjentämään ja siivoamaan varastotilan, poistamaan sen ovesta lukon sekä palauttamaan ulko-oven mahdollisen avaimen vuokrasopimuksen viimeiseen voimassaolopäivän loppuun mennessä. Vuokranmaksuvelvoite katsotaan päättyneeksi vasta kun vuokralainen on toteuttanut edellä mainitut velvoitteensa.

Vuokranantajalla on oikeus tarkistaa vuokralaisen luottotiedot.

5. Vuokran maksu ja maksamatta jättäminen

Vuokra maksetaan laskun mukaan kuukausittain eräpäivään mennessä vuokranantajan osoittamalle tilille.

Mikäli vuokraa ei makseta sopimuksen mukaisesti, vuokranantaja siirtää vuokrasaatavat perintätoimiston perittäväksi. Mikäli saatavia ei ole kokonaisuudessaan maksettu huomautuksen jälkeen, vuokranantajalla on oikeus:

– irtisanoa sopimus lakkaamaan välittömästi – poistaa vuokralaisen kulkuoikeus ulko-oveen – lisätä maksamatonta vuokraa, kunnes vuokralainen noutaa tavaransa tai ne on realisoitu – periä maksu oven aukaisusta tai kulkuoikeuden palautuksesta

Mikäli vuokraa ei ole maksettu kahden (2) kuukauden kuluttua eräpäivästä, vuokranantajalla on oikeus murtaa varaston lukko ja ilman tuomioistuimen asiasta antamaa tuomiota realisoida kaikki vuokralaisen varastoimat tavarat parhaaksi katsomallaan tavalla, esimerkiksi julkisessa huutokaupassa. Vuokranantaja voi käyttää realisointitulo kaikkien saataviensa maksuun sekä kaikkiin realisoinnista aiheutuviin kuluihin.

Vuokralainen on tietoinen siitä, että realisoitaessa hintataso useimmiten jää normaalia alhaisemmaksi. Vuokralaisella ei kuitenkaan ole oikeutta vaatia tai saada vahingonkorvausta tällä perusteella.

Mahdollisen ylijäävän osan vuokranantaja tilittää vuokralaiselle tämän kirjallisesta pyynnöstä. Pyyntö on esitettävä kolmen (3) kuukauden kuluessa realisoinnista, tai vuokralainen menettää
oikeutensa ylijäämään. Mahdollinen alijäävä osuus jää vuokralaisen velaksi, joka voidaan siirtää perintätoimiston perittäväksi vuokralaiselta.

6. Sopimuksen siirtäminen

Vuokralaisella ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta kolmannelle osapuolelle ilman vuokranantajan kirjallista suostumusta.

Vuokranantajalla on oikeus siirtää ja pantata tämä sopimus kolmannelle osapuolelle.

7. Henkilötietojen käsittely

Henkilötietoja, joita vuokralainen tämän sopimuksen hyväksymisen yhteydessä luovuttaa vuokranantajalle, on lupa käsitellä siinä määrin kuin se on tarpeen vuokrasopimuksen täytäntöönpanon kannalta, esimerkiksi vuokrailmoituksen, vuokralaiselle tiedottamisen tai muiden jatkuvaan kiinteistön hallintaan kuuluvien toimenpiteiden kannalta, sekä siinä määrin kuin se on tarpeen vuokranantajan oikeudellisten velvoitteiden täyttämistä varten. Vuokrasuhteen aikana kerättäviä henkilötietoja on myös oikeus käsitellä vuokranantajan omistajalla tai yhtiöllä, johon vuokranantaja sisältyy, sekä yrityksillä, jotka hallitsevat kiinteistöjä vuokranantajan toimeksiannosta. Henkilötietoja, jotka kerätään muilta kuin vuokralaiselta on lupa käyttää edellä mainituilla tavoilla. Nämä henkilötiedot eivät kuulu sellaisiin tietoihin, jotka lain nojalla muodostaisivat niin sanotun erillisen henkilötietoryhmän. Henkilötietoja voidaan tallentaa koko vuokrasuhteen voimassaoloajan ja niitä säilytetään vain vuokrasuhteen päättymisen jälkeen kohtuullinen aika. Kyseisiä henkilötietoja ovat esimerkiksi yhteishenkilöiden yhteistiedot, sekä avainhallinnalle välttämättömät nimitiedot.

8. Muu ehdot

Vuokralainen on velvollinen ilmoittamaan vuokranantajalle ajantasaiset yhteystietonsa mukaan lukien puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen, ja niiden muutokset viipymättä. Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyöntitapauksessa vuokralainen vastaa itse siitä vahingosta, minkä vuokranantajalta tulevan tiedon saamatta jättäminen hänelle tai irtaimen omistajalle on mahdollisesti aiheuttanut.

Mikäli vuokralainen epäilee, että tilojen avain tai kulkuoikeuden koodi on joutunut vääriin käsiin, on tästä ilmoitettava välittömästi vuokranantajalle. Vuokralainen vastaa mahdollista muutoksista aiheutuvista kustannuksista.

Vuokranantaja ei ole vastuussa kiinteistön teknisen vian tai muun vastaavan seikan aiheuttamista välillisistä tai välittömistä vahingoista tai viivästymisistä.

Mikäli vuokralainen rikkoo sovittuja vuokraehtoja, vuokranantajalla on oikeus, sen lisäksi mitä edellä on sanottu, sulkea kulkuoikeus ulko-oveen, purkaa vuokrasopimus päättymään välittömästi, poistaa vaaraa aiheuttavat tavarat ja aineet vuokralaisen kustannuksella parhaaksi katsomaansa paikkaan sekä saada korvausta sopimusrikkomuksen aiheuttamista välittömistä ja välillisistä vahingoista.

Vuokralainen huolehtii ja vastaa siitä, että hänen mukanaan varastotiloissa asioivat henkilöt noudattavat näitä sopimusehtoja.

Muilta osin noudatetaan voimassa olevaa lakia liikehuoneiston vuokrauksesta.